Privacyverklaring Oost West Wonen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Wooncorporatie Oost West Wonen (hierna: "Oost West Wonen").

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Oost West Wonen is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Oost West Wonen spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Oost West Wonen uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Oost West Wonen, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

Oost West Wonen verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Oost West Wonen.

Categorieën persoonsgegevens

Bij Oost West Wonen worden de volgende algemene persoonsgegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke stand, huishoudsamenstelling en contactgegevens als e-mailadres en telefoonnummer en betalingsgegevens zoals bankgegevens. Oost West Wonen verwerkt de volgende bijzondere gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringsspecificatie).

Grondslag voor gegevensverwerking

Oost West Wonen verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Oost West Wonen, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Oost West Wonen. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

Wettelijke plicht: Oost West Wonen verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Oost West Wonen rust.

Gerechtvaardigd belang: Indien Oost West Wonen een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Oost West Wonen gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.

Toestemming: Als Oost West Wonen persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Oost West Wonen uw toestemming vragen voordat Oost West Wonen de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Oost West Wonen kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

Oost West Wonen maakt gebruik van softwareprogramma's om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma's hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Oost West Wonen verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Oost West Wonen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Oost West Wonen geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Oost West Wonen waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Oost West Wonen heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Oost West Wonen betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Oost West Wonen vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Oost West Wonen over u verwerkte

persoonsgegevens;

Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;

Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Oost West Wonen deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;

Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Oost West Wonen de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Oost West Wonen over te laten dragen aan een andere organisatie;

Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oost West Wonen. Bij een dergelijk verzoek zal Oost West Wonen de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Contact

Mocht u nog bezwaren, een vraag of een opmerking hebben dan kunt u contact opnemen via info@oostwestwonen.nl of bellen met 0187 – 22 11 00.

Klachten

Oost West Wonen vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Oost West Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacy verklaring aan te brengen. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de AVG. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raden wij u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens doorgeeft.

Deel deze pagina